خانه > خدمات > ISMS

ISMS

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
شرکت مگسا فعالیت های خدمات مشاوره، پیاده‌سازی و نظارت بر اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) را مطابق زیر ارائه می نماید:
  • طراحی و پیاده‌سازی ISMS
  • تهیهRFP برای پیاده‌سازی
  • نظارت بر پروژه‌های طراحی و پیاده‌سازی ISMS
  • ارزیابی ریسک
  • تهیه طرح‌های جامع امنیتی